Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > TEMATY HODOWLANE

PIES WYSTAWOWY

UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY PSA
zawarta dn. ......................... w ................, pomiędzy:

Sprzedającą /ym: ........................, zam. .........................................., właścicielem hodowli psów rasy Rhodesian Ridgeback o nazwie .............................., zarejestrowanej przez Związek Kynologiczny w Polsce i działającej zgodnie z Regulaminem Hodowlanym, zwaną dalej Hodowcą, a
Kupującym: ................................................................................................
zam. w........................................................................................................
zwanym dalej Nowym Właścicielem.


§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest rodowodowa/y suka/pies rasy Rhodesian Ridgeback w pełni zgodna/y ze wzorcem rasy nr 146 wg FCI ur. .................. r. po rodzicach: ojciec: ......................, matka: .................................... oznaczona/y na wewnętrznej stronie lewego ucha tatuażem o numerze ..................... i o imieniu ............................, zwana/y w dalszej części umowy psem.
2. Hodowca oświadcza, że pies będący przedmiotem niniejszej umowy jest jego własnością i pochodzi z jego hodowli.
3. Nowy Właściciel oświadcza, że pies którego dotyczy umowa kupowane jest dla niego jako jedynego właściciela.

§ 2
1. Strony ustalają cenę psa na ................ zł (słownie: ........................................ zł)
2. Nowy Właściciel przekazał zaliczkę w wysokości: ........... zł (słownie: .................... zł).
3. Nowy Właściciel przekazuje a Hodowca potwierdza odbiór kwoty ............................... zł
(słownie: ................................................... zł) w dniu odbioru psa i podpisania niniejszej umowy.
4. W razie zapłaty jedynie części ceny określonej pkt.1 § 2 pies pozostaje własnością Hodowcy do chwili uiszczenia pełnej zapłaty przez Nowego Właściciela. Nowy Właściciel zobowiązuje się przekazać pozostałą kwotę do dnia: ....................................................................
ew. w następujących ratach: ............................................................................................ .....................................................................................................................................
na konto Hodowcy numer: ............................. w Banku:....................
Nazwa Konta: ....................................
5. Po zapłaceniu całej kwoty za psa Hodowca przekaże Nowemu Właścicielowi metrykę psa.

§ 3
1. Hodowca oświadcza, że pies będący przedmiotem umowy jest po kontroli miotu dokonanej z ramienia ZKwP oddz. Kraków (protokół do wglądu), jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej oraz jest odrobaczony i zaszczepiony stosownie do swojego wieku.
2. Hodowca przekazuje a Nowy Właściciel niniejszym potwierdza odbiór psa i stwierdza, że jest on w dobrym stanie zdrowia i kondycji.

§ 4
1. Hodowca oświadcza, że u rodziców psa będącego przedmiotem umowy, nie stwierdzono występowania schorzeń dziedzicznych, w tym typowych dla rasy takich jak: ............................................................................................................................(w załączeniu wyniki prześwietleń rtg rodziców psa i innych badań weterynaryjnych).
2. Sprzedający nie przejmuje odpowiedzialności za wady fizyczne lub psychiczne psa, które są związane z jego późniejszym nieodpowiednim wychowaniem, żywieniem, pielęgnacją oraz warunkami, w jakich przebywa od chwili przekazania go Kupującemu.
3. W razie ujawnienia się wad ukrytych, które pies posiadał przed przekazaniem go Kupującemu, w tym wad które będą dyskwalifikować psa jako wystawowego, Kupujący ma prawo żądać zwrotu do 50% ceny nabycia zapłaconej za psa, w zależności od stopnia ujawnionej wady.
4. O ujawnieniu w/w wad ukrytych Nowy Właściciel winien poinformować Hodowcę na piśmie w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady. W przypadku wad związanych ze stanem zdrowia psa, do pisemnej informacji należy dołączyć zaświadczenie lekarza weterynarii oraz wyniki ew. badań,
potwierdzające ujawnienie wady oraz jej szczegółowy opis.
Hodowca zastrzega sobie prawo poddania psa badaniu przez innego weterynarza.
5. Odpowiedzialność Hodowcy z tytułu wad ukrytych, które pies posiadał przed przekazaniem go Kupującemu, wygasa po upływie dwóch lat od dnia zawarcia niniejszej umowy kupna-sprzedaży.

§ 5
1. Nowy Właściciel oświadcza, że podda psa ocenie na minimum trzech wystawach psów rasowych (w tym 2 krajowych i 1 międzynarodowej) organizowanej przez ZKwP, do ukończenia przez psa 18 m-ca życia.
2. Nieuzyskanie przez psa ocen wystawowych, będących warunkiem dopuszczenia psa do hodowli, lub nie zaliczenie przeglądu hodowlanego (bonitacji), nie stanowi podstawy do zwrotu psa lub innych roszczeń wobec Hodowcy.
3. Ewentualne użycie psa do hodowli jest możliwe tylko w ramach Regulaminu Hodowlanego ZKwP. Przed użyciem do hodowli Kupujący zobowiązuje się wykonać psu po ukończeniu przez niego 18 miesiąca życia, (u uprawnionego przez ZKwP specjalisty), badania pod kątem dysplazji bioder (wymagany wynik HD A lub B) oraz łokci (wymagany wynik 0 lub 1).
4. Nowy Właściciel zobowiązuje się nie dopuszczać suki do krycia/psa do rozrodu do momentu zakwalifikowania jej jako "suki hodowlanej"/"psa reproduktora". Po uzyskaniu takiej kwalifikacji, Nowy Właściciel zobowiązuje się kryć swoją sukę wyłącznie psami reproduktorami/kryć swoim psem wyłącznie suki hodowlane rasy Rhodesian Ridgeback, prześwietlonymi w kierunku dysplazji bioder i łokci (z wynikiem odpowiednio HD A lub B oraz 0 lub 1).
5. Nowy Właściciel oświadcza, że będzie konsultował z hodowcą wybór reproduktora w celu uzgodnienia linii hodowlanej.


§ 6
1. Nowy Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia psu będącemu przedmiotem umowy należytych warunków rozwoju oraz opieki weterynaryjnej, a w szczególności: regularnych szczepień i odrobaczeń, właściwego żywienia (zwłaszcza w fazie wzrostu), oraz właściwej opieki i pielęgnacji zgodnej z wymogami tej rasy psów (w tym zwłaszcza Nowy Właściciel zobowiązuje się że pies nie będzie przetrzymywany w izolacji, tj. przy budzie, w garażu, lub na zewnątrz budynku przy niskiej temperaturze zewnętrznej).
2. Nowy Właściciel zobowiązuje się nie forsować psa ćwiczeniami (wysokie skakanie, bieganie przy rowerze, forsowne marsze) przed ukończeniem przez niego 18 miesiąca życia.
3. Nowy Właściciel zobowiązuje się zapewnić Hodowcy (na jego prośbę), bądź osobie przez niego upoważnionej, możliwość sprawdzenia warunków, w jakich przebywa pies. 4. W przypadku rażącego naruszenia przez Nowego Właściciela ustaleń pkt.1 § 6, Hodowca ma prawo wystąpić do Nowego Właściciela o zwrot psa za zwrotem maksymalnie połowy kosztów nabycia.


§ 7
1. Nowy właściciel oświadcza, że jeśli kiedykolwiek nie będzie w stanie dalej sprawować opieki nad psem, natychmiast poinformuje o tym Hodowcę, który podejmie decyzję dot. dalszego losu psa, na indywidualnych warunkach czasowych i finansowych.
Oznacza to również, ze Nowy Właściciel nie będzie mógł psa komukolwiek oddać na stałe pod opiekę lub odsprzedać bez zgody Hodowcy.
2. Hodowca zastrzega sobie prawo pierwokupu psa.
3. Jeśli Hodowca nie skorzysta z prawa pierwokupu, dotychczasowy Właściciel psa może sprzedać go osobie trzeciej za cenę nie niższą niż proponowana Hodowcy kwota pierwokupu.

§ 8
1. Hodowca zobowiązuje się udzielać Nowemu Właścicielowi wszelkich rad i wskazówek związanych ze zdrowiem, żywieniem i wychowaniem psa oraz związanych z wystawianiem psa na wystawach psów.
2. Nowy Właściciel zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z Hodowca, a w szczególności do informowania go o rozwoju i stanie zdrowia psa, osiągnięciach wystawowych oraz do przekazywania fotografii psa w czasie jego rozwoju.


§ 9
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 10
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do umowy:
1.Kserokopia/Oryginał Metryki nr .................................... wydanej przez .........................................................
2.Książeczka zdrowia psa
3.Kserokopie rodowodów rodziców i wyniki badań
4.Kalendarz szczepień oraz podstawowa informacja dot. żywienia i pielęgnacji.
5. Inne: ...........................................

Ustalenia dodatkowe:

.......................................................................................................
.......................................................................................................

 

Hodowca………………………………….Nowy Właściciel………………………………………
<< wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl