Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Doradcy klubowi

REGULAMIN DZIAŁANIA DORADCÓW KLUBOWYCH

Zarząd Klubu, realizując postanowienia Regulaminu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback, ustanawia do działania przy Klubie Doradców Klubowych w następujących kategoriach:
- Ekspert
- Grupa Doradców Hodowlanych
i określa zasady ich powoływania, działania i odwoływania jako następujące:

I. Zasady działania Klubowych Ekspertów

A. Zadania Klubowych Ekspertów
1. Udzielanie zainteresowanym klubowiczom rzetelnych informacji i porad w zakresie:
a) wychowania i szkolenia,
b) zdrowia i pielęgnacji (weterynaria)
c) genetyki
d) psich sportów
e) wystaw
f) przepisów prawnych
g) i innych

B. Sposób działania Klubowych Ekspertów
1. Dane Eksperta, tj. dziedzina, imię nazwisko, adres mailowy i/lub numer telefonu podane są do wiadomości na stronie internetowej klubu oraz w korespondencji klubowej.
2. Eksperci udzielają informacji bazując na swojej wiedzy, wykształceniu i/lub doświadczeniu.
3. Eksperci udzielają informacji nieodpłatnie.
4. Zarząd Klubu raz do roku prosi eksperta o relację z jego działalności, w celu określenia zapotrzebowania na porady, wchodzące w zakres jego kompetencji.

C. Zasady powoływania Klubowych Ekspertów
1. Klubowym Ekspertem może zostać każda osoba, która:
a) jest specjalistą w danej dziedzinie (wykształcenie, doświadczenie),
b) wyrazi zgodę (ustnie lub na piśmie) na pełnienie takiej funkcji,
c) zobowiąże się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu, Regulaminie Hodowlanym Klubu i Kodeksie Etycznym,
d) zostanie zarekomendowana przez członka Klubu,
e) jej kandydatura zostanie przyjęta na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Ekspert nie musi być członkiem Klubu.
3. Zarząd powołuje Ekspertów na czas nieograniczony.
4. W danej dziedzinie Zarząd może powołać maksymalnie dwóch Ekspertów.

D. Postanowienia końcowe
1. Każdy Ekspert może w dowolnym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji.
2. Zarząd Klubu może wystąpić z wnioskiem o zrezygnowanie z konkretnego typu porad jeśli stwierdzi, że funkcja taka nie jest potrzebna (nie udzielono klubowiczom żadnej porady w okresie jednego roku). Odwołanie eksperta musi być potwierdzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Niniejsze Zasady Działania Klubowych Ekspertów i wszelkie w nim zmiany zatwierdza i wprowadza Zarząd Klubu.

II. Zasady działania Grupy Doradców Hodowlanych

A. Zadania Grupy Doradców Hodowlanych
1. Udzielanie zainteresowanym klubowiczom rzetelnych informacji i porad w zakresie:
a) wszystkich zagadnień związanych z szeroko pojętą hodowlą psów rasy Rhodesian Ridgeback,
b) zagadnień hodowlano-zdrowotnych,
c) interpretacji wzorca rasy,
d) doboru par
e) i innych.
2. Udzielanie ogólnych informacji o rasie Rhodesian Ridgeback osobom należącym do klubu oraz osobom spoza klubu (zgodnie z zasadami udzielania informacji, patrz zał. 1) .
3. Udzielanie informacji telefonicznych w związku z ogłoszeniami w prasie na temat klubu i/lub rekomendacji miotów (zgodnie z zasadami udzielania informacji, patrz zał. 1).
4. Wypracowywanie jednoznacznego lub niejednoznacznego stanowiska Klubu w kwestiach spornych związanych z hodowlą oraz formułowanie odpowiedzi.
5. Formułowanie i opiniowanie wniosków związanych z przestrzeganiem Regulaminu Hodowlanego Klubu w sytuacjach szczególnych,
6. Opracowanie zasad bonitacji w konsultacji z Główną Komisją Szkolenia Psów przy ZKwP i in. klubami ras oraz formułowanie wniosków o zmiany w zasadach bonitacji.
7. Branie udziału w przeglądach bonitacyjnych z ramienia Klubu.
8. Kontaktowanie się (w razie potrzeby) z innymi klubami lub hodowcami z zagranicy.
9. Opracowanie FAQ (najczęściej zadawane pytania) na bazie napływających zapytań i ich publikacja na stronie internetowej Klubu.

B. Sposób działania Grupy Doradców Hodowlanych
1.Grupa posiada wspólny adres mailowy, który wraz z listą jej członków podany jest na stronie internetowej Klubu oraz w klubowej korespondencji. Na adres ten kierowane są pytania do Grupy Doradców. Pytanie może być również przysłane pocztą na adres podany na stronie internetowej Klubu. Kopia pytania kierowana jest do sekretarza Zarządu.
2. Grupa wymienia swoje opinie na specjalnie w tym celu stworzonym zamkniętym forum internetowym.
3. Każdy z członków Grupy winien ustosunkować się do danej kwestii, bez względu na doświadczenie (możliwe są również odpowiedzi „nie wiem”, „nie spotkałem się z takim przypadkiem” itp.), w terminie do 7 dni.
4. Grupa wypracowuje wspólne stanowisko w danej sprawie lub jeśli nie jest to możliwe, prezentuje różne stanowiska i ich racje.
5. Odpowiedź osobie pytającej udzielana jest mailem lub pocztą w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia pytania, na bazie w/w dyskusji, przez wybraną osobę w imieniu Grupy. Kopia odpowiedzi kierowana jest do sekretarza Zarządu.
6. Dane pytającego oraz dane jego psa lub hodowli są poufne. Żaden członek Grupy Doradców i członek Zarządu Klubu nie może udostępniać ich osobom trzecim.
7. Porady udzielane przez pojedynczego doradcę bez konsultacji z Grupą stanowią prywatną jego opinię, która nie jest tożsama z oficjalnym stanowiskiem Klubu.
Powyższa informacja jest podana na stronie internetowej Klubu. Klub i Grupa Doradców nie odpowiada za skutki wyrażenia przez członka Grupy jego prywatnej opinii.
8. Indywidualne dane tele-adresowe każdego z członków Grupy Doradców zamieszczone są na stronie internetowej Klubu.
8. Pracą Grupy Doradców kieruje koordynator, którego grupa wybiera spośród swojego grona.

C. Zasady powoływania członków Grupy Doradców
1. Grupa Doradców nie jest zamknięta. Oprócz Wiceprzewodniczącego Klubu ds. hodowlanych, który obligatoryjnie należy do Grupy, zawsze może dołączyć do niej każda osoba, która:
a) jest członkiem Klubu,
b) prowadzi zarejestrowaną hodowlę zgodnie z Reg. Hodowlanym ZKwP,
c) jej hodowla jest rekomendowana przez Klub,
d) wyhodowała minimum 3 mioty rasy Rhodesian Ridgeback,
e) minimum jeden pies/suka z jej przydomkiem hodowlanym ma tytuł Championa,
f) zobowiązuje się do aktywnej pracy na rzecz Klubu w ramach Grupy Doradców.
2. Każdy hodowca spełniający powyższe warunki:
a) może samodzielnie zgłosić się do Grupy Doradców,
b) może zostać zaproszony przez Zarząd Klubu (również na wniosek członka Klubu).
3. Zarząd Klubu, po pozytywnym sprawdzeniu warunków nie może odmówić powołania osoby do Grupy.
4. Członek Grupy Doradców powoływany jest przez Zarząd Klubu w formie uchwały na czas nieokreślony.
5. Informacja dot. zasad powoływania i działania Grupy Doradców jest zawsze dostępna na stronie klubowej oraz ponawiana przynajmniej raz w roku w klubowej korespondencji. 

D. Zasady odwoływania członków Grupy Doradców
1. Pracę Grupy Doradców w kwestiach formalnych ocenia Zarząd Klubu.
2. Każdy członek Grupy Doradców może w dowolnym czasie zrezygnować z uczestnictwa w jej pracach. O swojej decyzji członek grupy Doradców winien poinformować Zarząd Klubu z 30-to dniowym wyprzedzeniem.
3. Członek Grupy Doradczej zostaje odwołany z jej składu w przypadku:
a) trzykrotnego nieuzasadnionego nie wypowiedzenia się na bieżąco rozpatrywany temat,
b) dwukrotnej nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa w egzaminach bonitacyjnych,
c) ogólnego braku aktywności,
d) podania do publicznej wiadomości informacji poufnych z forum Grupy Doradców,
e) nieetycznego zachowania, jak promowania wyłącznie swojej hodowli, dyskredytowania innych hodowli polecanych przez Klub lub dyskredytowania hodowli niezrzeszonych w Klubie,
f) naruszenia regulaminów Klubu.
4. Członków grupy odwołuje Zarząd Klubu w formie podjętej uchwały.

E. Postanowienia końcowe
1.Każdy członek Grupy Doradców zobowiązuje się do:
a) brania aktywnego udziału w jej pracach,
b) udzielania zawsze rzetelnych informacji zgodnych z jego najlepszą wiedzą i doświadczeniem,
c) przestrzegania zasad Regulaminu Klubu, Regulaminu Hodowlanego Klubu i Kodeksu Etycznego,
d) przestrzegania w/w zasad działania Grupy Doradców Hodowlanych.
2. Niniejsze Zasady Działania Klubowej Grupy Doradców i wszelkie w nim zmiany wprowadza i zatwierdza Zarząd Klubu.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl