Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Regulaminy

REGULAMIN EGZAMINU HODOWLANEGO / BONITACJI /
KLUBU RASY RHODESIAN RIDGEBACK – stan 26.02.2008

1. Zasady ogólne

1.1. Przegląd hodowlany jest klubową kwalifikacją hodowlaną dla psów i suk, których właściciele są zrzeszeni w Klubie Rasy Rhodesian Ridgeback przy ZKwP, zwanym dalej Klubem Rasy.

1.2. Organizatorem testów może być Klub Rasy lub oddział ZKwP.

1.3. Kierownikiem Testów jest osoba wyznaczona przez Zarząd Klubu (lub Oddział), która:

1.3.1. wyznacza odpowiedni teren;
1.3.2. zapewnia udostępniony przez Klub sprzęt:
a) miarkę do mierzenia wysokości psa w kłębie,
b) próbnik do oznaczenia barwy oczu,
c) pistolet-straszak i odpowiednia ilość naboi 6 mm,
d) smycz (1,5m),
e) gryzak (50cm),
f) zabawkę (sznur do przeciągania),
g) łańcuch i przedmioty do próby z hałasem
1.3.3. zapewnia warunki do bezpiecznego i spokojnego przeprowadzenia testu.

1.4. Klub Rasy (Oddział) wyznacza pomocnika do próby reakcji na osobę obcą i do zabawy z psem.

1.5. Przegląd hodowlany organizowany jest w różnych rejonach kraju, min 2 razy do roku, a w razie potrzeby częściej na wniosek Klubu Rasy lub Oddziału ZKwP.

1.6. Data i miejsce testu musza być podane w biuletynie i na internetowej stronie Klubu z min ....miesięcznym wyprzedzeniem.

1.7. Przegląd składa się z dwóch części:

A.  Przegląd Eksterieru
B. Testy Psychiki

1.8. Obie części przeglądu muszą być organizowane w jednym terminie i miejscu.

1.9. Nazwiska sędziów przeprowadzających testy musza być podane z minimalnie miesięcznym wyprzedzeniem.

1.10. Odpłatność za przystąpienie do przeglądu i testów ustala corocznie Zarząd Klubu Rasy (Oddział) oddzielnie dla każdej części.

1.11. Pies / suka może być zgłoszony(-a) do egzaminu hodowlanego najwcześniej w dniu ukończenia 18-go miesiąca życia.

1.12. Warunkiem dopuszczenia psa do Testów Psychiki jest wcześniejszy jego udział w Przeglądzie Eksterieru.

1.13. Pozytywne zaliczenie Przeglądu Eksterieru i Testów Psychiki, odpowiednie oceny z minimum 3 wystaw (wg regulaminu ZKwP) oraz prześwietlenie stawów biodrowych i łokciowych (wg Regulaminu Hodowlanego Klubu Rasy RR) powoduje uzyskanie przez psa / sukę uprawnień hodowlanych Klubu.

1.14. Egzamin hodowlany przeprowadza Komisja Bonitacyjna w składzie:

a) zaproszony przez Klub sędzia kynologiczny / FCI / legitymujący się aktualnymi uprawnieniami sędziowskimi dla rasy rhodesian ridgeback,
b) zaproszony przez Klub Międzynarodowy Sędzia Prób Pracy
c) Kierownik Testów z ramienia Klubu,
c) protokolant z ramienia Klubu.

1. 15. Zaproszeni przez Klub sędziowie i Kierownik Testów z ramienia Klubu przeprowadzają egzamin hodowlany oraz oceniają psy biorące w nim udział. Ocena ta zostaje zaprotokołowana w Karcie Bonitacyjnej (część A = Karta Oceny Eksterieru i część B = Karta Oceny Psychiki) (patrz: Formularze). Karta Oceny Eksterieru i Karta Oceny Psychiki muszą być podpisane przez sędziego i właściciela psa. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, każdy właściciel otrzymuje kopię Karty Bonitacyjnej swojego psa. Oryginał karty pozostaje w dokumentacji Klubu.

1.16. Na bonitacji mogą być oceniane jedynie psy zdrowe. Zwierzętom podejrzanym o choroby zakaźne zabrania się wstępu na bonitację. Suki z cieczką mogą być dopuszczone na bonitację jedyne za zgodą Członka Zarządu ds. Hodowlanych Klubu.

1.17. Komisja bonitacyjna może odrzucić ocenianie psa, którego zachowanie nie pozwala na przeprowadzenie tej czynności, bez prawa roszczenia do zwrotu opłaty za egzamin bonitacyjny.

1.18. Zezwala się na maks. trzykrotne podchodzenie do egzaminu hodowlanego psom, u których nie stwierdzono dyskwalifikujących wad eksterieru wymienionych w punkcie 4.1., a-m.

1.19. Dwukrotne zaliczenie / nie zaliczenie egzaminu hodowlanego w części A lub w części B uważa się za wiążące.

1.20. Potomstwo psów, które nie zostały zakwalifikowane na bonitacji z przyczyn określonych w punkcie 4.1., a-m. niniejszego Regulaminu nie może zostać zakwalifikowane jako „spełniające dodatkowe wymogi Klubu”.

2. Dokumenty wymagane do egzaminu hodowlanego (bonitacji)
  
2.1. Pisemne zgłoszenie psa do egzaminu hodowlanego (bonitacji), skierowane do Członka Zarządu ds. Hodowlanych Klubu (patrz: Formularze).

2.2. Kserokopia rodowodu wraz z wpisem ZKwP o treści „Suka hodowlana” lub „Reproduktor” (o ile dane te nie figurują w Bazie Danych Hodowlanych Klubu).

2.3. Kserokopia wyniku prześwietlenia rentgenowskiego stawów biodrowych i łokciowych pod kątem dysplazji, odczytanego przez weterynarza uprawnionego przez ZKwP (o ile dane te nie figurują w Bazie Danych Hodowlanych Klubu). Zaleca się również dostarczenie wyników prześwietlenia stawów łokciowych i barkowych pod kątem OCD.

2.4. Kserokopia dowodu wpłaty za egzamin hodowlany (patrz: Tabela Opłat).

2.5. Wymagane kserokopie muszą być dostarczone Członkowi Zarządu ds. Hodowlanych Klubu najpóźniej na 14 dni przed planowanym egzaminem. Po ich weryfikacji Członek Zarządu ds. Hodowlanych Klubu udziela pisemnie zgody na egzamin.

2.6. Oryginały powyższych dokumentów muszą być przedstawione Komisji Bonitacyjnej w dniu przystąpienia do egzaminu hodowlanego.

3. Przegląd Eksterieru (część A):

3.1. Przegląd Eksterieru przeprowadza zaproszony przez Klub sędzia kynologiczny / FCI / legitymujący się aktualnymi uprawnieniami sędziowskimi dla rasy rhodesian ridgeback,

3.2. Karta Oceny Eksterieru (część A) musi zawierać następujące dane:

3.2.1. w części informacyjnej:
3.2.1.1.data przeglądu
3.2.1.2.miejsce przeglądu
3.2.1.3.imię i nazwisko sędziego rasy
3.2.1.4.dane psa: nazwa, przydomek hodowlany, data urodzenia, nr tatuażu/chip, Nr
Rejestracyjny / PKR,
3.2.1.5.imię i nazwisko właściciela

3.2.2. w części opisowej: „Ocena eksterieru”:
3.2.2.2.pomiary: wzrost w centymetrach (3-krotne mierzenie wysokości w kłębie i wyciągnięcie średniej z tych pomiarów), długość psa i obwód nadgarstka w centymetrach.
3.2.2.3.ilość jąder w mosznie
3.2.2.4.wynik prześwietlenia w kierunku dysplazji, na podstawie wpisu do rodowodu
3.2.2.5.tabela przeglądu, gdzie w poszczególnych polach sędzia zaznacza znakiem X cechy odpowiadające eksterierowi ocenianego psa (patrz: Formularze, Karta Oceny Eksterieru).

3.2.3. Psy / suki, które swoją wielkością odbiegają (w górę lub w dół) od wzorca rasy, lecz poza tym dalece odpowiadają temu wzorcowi, mogą otrzymać ograniczone uprawnienia hodowlane, tj. na dwa mioty / dwa krycia / z dwoma różnymi partnerami. O ich dalszym przeznaczeniu do hodowli decyduje Zarząd Klubu na podstawie oceny dwóch pierwszych miotów.

4. Dyskwalifikujące wady eksterieru

4.1. Bonitację Klubu (część A, Ocena Eksterieru) mogą pozytywnie zaliczyć tylko te psy / suki, u których nie stwierdzono żadnej z następujących dyskwalifikujących wad eksterieru:

a) brak pręgi;
b) nieprawidłowy kształt pręgi (np. zbyt krótka, box dłuższy niż 1/3 całkowitej długości pręgi, pręga posiadająca mniej lub więcej niż dwie korony (wicherki), korony niesymetryczne, przesunięte względem siebie o więcej niż 1,5 cm) – patrz: Aneks do niniejszego regulaminu, przykłady prawidłowych i nieprawidłowych pręg;
c) dysplazja stawów biodrowych (wynik gorszy niż HD-B)
d) wrodzone wady kręgów ogonowych (np. tzw. „złamany ogon” lub blok w ogonie);
e) dermoid sinus;
f) anomalie zgryzu (zgryz inny niż nożycowy);
g) braki w uzębieniu (dopuszcza się brak obu pierwszych P1);
h) polidoncja (nadkomplet zębów);
i) niedozwolone przez wzorzec umaszczenie;
j) entropium, ektropium;
k) wnętrostwo – jedno – lub obustronne.

4.2. Wady eksterieru wykluczające z hodowli musza być wypisane przeznaczonym do tego polu Karty Oceny Eksterieru.

4.3. Bonitacji Klubu nie mogą również zaliczyć psy, u których został wykonany zabieg zmierzający do usunięcia lub do ukrycia dyskwalifikującej wady eksterieru.

5. Testy Psychiki (część B)

5.1. Testy psychiki przeprowadza zaproszony przez Klub (Oddział) Międzynarodowy Sędzia Prób Pracy
5.2. Pies przez cały czas testu ma być prowadzony na 1,5 m smyczy. W próbie nr 2  pies może być bez smyczy lub na 10 m lince puszczonej luzem.
5.3. Karta Oceny Psychiki (część B) musi zawierać następujące dane:

5.3.1. w części informacyjnej:
5.3.1.1. data przeglądu
5.3.1.2. miejsce przeglądu
5.3.1.3. imię i nazwisko sędziego prób pracy
5.3.1.4. dane psa: nazwa, przydomek hodowlany, data urodzenia, nr tatuaż /chip, Nr rejestracyjny / PKR,
5.3.1.5.  imię i nazwisko właściciela

5.3.2. w części opisowej:
5.3.2.1. tabela testów
5.3.2.2. lista zawierające poszczególne elementy testu
5.3.2.3. kolumny A, B, C, D, E zawierające możliwe reakcje psa (do zakreślenia)
5.3.2.3. kolumna na dodatkowe uwagi sędziego

5.2. W przypadku zachowań wykluczających uzyskanie uprawnień hodowlanych, sędzia podaje dodatkowo własny opis z uzasadnieniem.
5.3. Formularz musi być podpisany przez sędziego oraz właściciela psa.
5.4. Nie zaliczenie przez psa jednej z prób wykluczających z hodowli powoduje przerwanie pracy psa, oraz nie zaliczenie testu
5.5. Pies może podchodzić do Testów psychiki maksymalnie 3 razy, dwukrotny wynik „test zaliczony” / „test niezaliczony” jest wiążący.

6. Przebieg testów psychiki – szczegółowy opis sytuacji testowych i możliwych reakcji psa (UWAGA: te testy są jeszcze do porównania i do skonsultowania z klubem gończych)

Testy podstawowe:

6.1. Stosunek do otoczenia

a) Próba bezpośredniego kontaktu.
Przywitanie z sędzią, który sprawdza tatuaż i wita się z przewodnikiem.
A - akceptuje kontakt chętnie lub entuzjastycznie
B - akceptuje kontakt obojętnie
C – unika kontaktu bez strachu lub agresji
D – okazuje strach, próbuje ucieczki
E – warczy, usiłuje gryźć, atakuje
b) Reakcja na obcą osobę
Pomocnik, po krótkiej rozmowie z przewodnikiem odbiera od niego smycz. Przewodnik odchodzi na 3m i
zatrzymuje się. Pomocnik, zachęcając psa, odchodzi z nim nie dalej ni ż 10 kroków i zaraz wraca do przewodnika. Pies może się opierać, wtedy pomocnik wraca z psem do przewodnika. Pies nie może wykazać agresji ani panicznego lęku.
A- pies odchodzi chętnie, może oglądać się na przewodnika
B- pies odchodzi obojętnie
C- opiera się, ale nie wykazuje leku
D- Wyraźnie się boi, chce uciekać
E- wykazuje zachowania agresywne lub panicznego lęku
c) Socjalizacja w grupie.
Przewodnik wraz z psem przechodzi przez środek grupy składającej się z 5 - 10 osób poruszających się
w sposób naturalny, rozmawiających pomiędzy sobą. Mogą zwracać się do psa, próbować pogłaskać go.

A - pies podąża z przewodnikiem obserwuje ludzi z zaciekawieniem, próbuje nawiązać kontakt.
B – pies podąża z przewodnikiem i zachowuje się obojętnie.
C - pies podąża z przewodnikiem, lecz jest lekko spięty, obserwuje obcych uważnie i z rezerwą
D - pies odmawia wejścia w grupę, okazuje wyraźny strach
E – pies okazuje agresję, warczy próbuje atakować

6.2. Popęd łowiecki i chęć współpracy z człowiekiem
(test informacyjny dla celów hodowlanych, żadne z możliwych zachowań nie powoduje wykluczenia z hodowli)

ZABAWKA – sznur ok 2 - 3 cm grubości dł. około 50 cm, z dwoma węzłami na końcach, lub zwinięty ręcznik,
szmatka z węzł ami, długi gryzak itp.
Każda próba może być powtórzona do 3 razy.

a) Przewodnik bawi się z psem.
Przewodnik bawi się "zabawką" z psem (przeciąga się z nim itp.), może aktywnie zachęcać psa dozabawy.
A - pies spontanicznie podejmuje zabawę, bawi się chętnie i aktywnie.
B – pies zachęcany podejmuje zabawę, bawi się aktywnie.
C – pies podejmuje zabawę, lecz szybko z niej rezygnuje.
D - pies okazuje zainteresowanie, lecz nie chwyta zabawki.
E - nie okazuje żadnego zainteresowania.
b) Przewodnik rzuca zabawkę.
W trakcie zabawy przewodnik wyrzuca zabawkę na odległość, co najmniej 5 m.
A - pies biegnie ujmuje zabawkę, wraca do przewodnika, proponuje dalszą zabawę.
B - pies interesuje się, wybiega chwyta, lecz nie wraca do przewodnika.
C - pies interesuje się, wybiega w kierunku zabawki, wącha lub podejmuje i upuszcza.
D - pies interesuje się, wybiega w kierunku zabawki.
E - pies nie okazuje żadnego zainteresowania.
c) przewodnik i pomocnik bawią sie z psem.
Przewodnik i pomocnik przerzucają między sobą kilkakrotnie zabawkę równocześnie zachęcają (głosem, gestem) psa do zabawy, następnie pomocnik wyrzuca zabawkę na odległość, co najmniej 5 m.
A - pies biegnie ujmuje zabawkę, wraca do przewodnika lub pomocnika, proponuje dalszą zabawę.
B - pies interesuje się, wybiega, chwyta, lecz nie wraca do przewodnika ani do pomocnika
C - pies interesuje się, wybiega w kierunku zabawki, wącha lub podejmuje i upuszcza.
D - pies interesuje się, wybiega w kierunku zabawki.
E - pies nie okazuje żadnego zainteresowania, lub strach czy agresję..
d) Zabawa z obcą osobą
Pomocnik tą samą zabawką zachęca psa do chwytu i przeciągania.
A - pies bardzo szybko podejmuje zabawę, przeciąga się chętnie i aktywnie.
B - pies po zachęcie podejmuje zabawę, lecz bawi się ostrożniej.
C - pies nie daje się skłonić do zabawy jest obojętny.
D – pies nie daje się skłonić do zabawy wykazuje lęk.
E - pies nie daje się skłonić do zabawy wykazuje agresję wobec pomocnika.

6.3. Reakcja na bodźce dźwiękowe.
W miejscu niewidocznym dla psa umieszcza się kilka metalowych przedmiotów (garnki, pokrywki itp.)połączonych łańcuchem, całość przymocowana jest do linki. W momencie przechodzenia przewodnikawraz z psem w odległości 1,5 m. od tego miejsca, pomocnik porusza linką powodując raptowny hałas.
Pies idzie na luźnej smyczy tak, aby znajdował się pomiędzy źródłem dźwięku, a przewodnikiem.
UWAGA – pies nie może skojarzyć raptownego dźwięku z działaniem pomocnika.
A – pies, po chwilowym zaskoczeniu, samorzutnie kontroluje źródło hałasu.
B – pies, po chwilowym zaskoczeniu, podąża dalej obok przewodnika.
C - pies nie wykazuje zainteresowania, podąża dalej obok przewodnika.
D – pies odskakuje, wykazuje zaniepokojenie, lecz po chwili przechodzi obok źródła hałasu.
E - pies bardzo przestraszony, odmawia przejścia obok źródła hałasu. – eliminacja
UWAGA: w tej próbie pies może być zachęcany jedynie głosem lub gestem, nie może być podciągany na smyczy.

6.4. Reakcja na strzał.
Przewodnik przeciąga się z psem dowolną zabawką lub w inny sposób koncentruje uwagę psa na sobie. W tym czasie oddawany jest strzał ze straszaka z odległości 15 m (kaliber 6mm).
UWAGA: Strzelający pomocnik musi znajdować się przed psem (nigdy z tylu) i być ukryty tak, aby nie był widoczny dla psa, .
A - Pies nie zwraca żadnej uwagi na strzał lub go rejestruje (zwrócenie głowy w kierunku źródła hałasu), ale nie przerywa zabawy
B – pies rejestruje strzał, przerywa zabawę, ale po krótkiej chwili powraca do niej.
C – pies rejestruje strzał, przerywa zabawę, ale nie wykazuje lęku i nie odchodzi od przewodnika. Może szczekać.
D – pies wykazuje lęk, przerywa dotychczasową czynność, traci kontakt z przewodnikiem (nie da się nakłonić do żadnej współpracy)
E – pies przerywa zabawę, za wszelką cenę usiłuje uciec

6.5. Zachowanie wobec innych psów.
Przy schodzeniu z placu pies mija się z psem wchodzącym.
Psy idą na smyczy po zewnętrznej stronie przewodników, a odległość wynosi 1,5-2m.
Pies ma być pod kontrolą przewodnika.

.
A – zachowuje się obojętnie, wyraża zainteresowanie lub chęć
zabawy
B - mija z napięciem, podniesiony ogon
C - mija zjeżony, wyraźnie pobudzony
D – wykazuje wyraźny strach, próbuje uciekać
E – zachowuje się agresywnie, atakuje mijanego psa

Interpretacja testów podstawowych: każda ocena D lub E w próbach 6.1., 6.3, 6.4 lub 6.5 powoduje nieuzyskanie przez psa / sukę uprawnień hodowlanych Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback.

Próba nr 6. 2. (popęd łowiecki i chęć współpracy z człowiekiem):
Do hodowli preferowane są: jako reproduktory, psy wykazujące w poszczególnych próbach większość zachowań opisanych w punktach A i B, jako suki hodowlane - suki wykazujące zachowania opisane w punktach A, B i C.
Zaleca się unikać kojarzenia par hodowlanych, w których zarówno pies jak i suka wykazały się większością zachowań opisanych w punktach D i E

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Każdy członek Klubu otrzymuje niniejszy Regulamin Bonitacji i jest zobowiązany przestrzegać jego postanowień.

Stan: 26.02.2008

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl