Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Władze Klubu

Przewodnicząca (y)  Zarządu 

Resort: Strategia i Koordynacja

 • Sporządza plan strategiczny działania dla Klubu RR na okres kadencji Zarządu; 
 • Sporządza terminowy plan pracy dla Klubu RR na dany rok rozliczeniowy (tj. na okres pomiędzy dorocznymi Walnymi zebraniami sprawozdawczymi Klubu);
 • Zleca, koordynuje i kontroluje wykonanie prac według uchwalonego przez Zarząd harmonogramu;
 • Zwołuje zebrania Zarządu Klubu przynajmniej raz na kwartał i przygotowuje (samodzielnie lub we współpracy z innych członkami Zarządu) planowany porządek obrad;
 • Przygotowuje sprawozdania z działalności Zarządu i Klubu na coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze Klubu;
 • Reprezentuje Klub wobec ZG ZKwP i oddziału, w którym Klub ma siedzibę;
 • Odpowiada za organizację wystaw klubowych we współpracy z danym oddziałem ZKwP w Polsce;
 • We współpracy z księgowością oddziału ZKwP, w którym Klub ma siedzibę, ma prawo do dysponowania kontem Klubu wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu;
 • Koordynuje korespondencję klubową, nadsyłaną na adres e-mailowy biuro@rrclub.pl 
 • Dba o dobry wizerunek Klubu;
 • Koordynuje prace Public Relations (reklamy w prasie, druk i rozdawanie / rozsyłanie ulotek itp.);
 • Wraz ze Skarbnikiem nawiązuje kontakty i ustala warunki ze sponsorami. 

Resort: Strona internetowa Klubu, ranking wystaw

 • Prowadzi stronę internetową (administruje ją, uaktualniania, w razie konieczności przenosi na inny serwer)
 • Ściśle współpracuje z Wiceprzew. ds hodowlanych i regularnie zamieszcza aktualne informacje dot. hodowli, reproduktorów, miotów;
 • Współpracuje z Administratorem Forum Klubu;
 • Współpracuje przy organizacji imprez klubowych;
 • Zbiera informacje o wynikach wystaw i publikuje je na stronie internetowej Klubu;
 • Tworzy i publikuje na stronie internetowej Klubu ranking wystawowy psów, suk i hodowli klubowych;
 • Ma prawo dysponowania skrzynką mailową Klubu o nazwie: website@rrclub.pl do celów związanych z prowadzeniem strony internetowej Klubu;
 • Odpowiednio do potrzeb angażuje się w inne prace organizacyjne Zarządu i Klubu;
 • Z ramienia Zarządu współpracuje z jury konkursu "F'oto-rodezjan".

Wiceprzewodnicząca (y) ds. hodowlanych 

Resort: Hodowla i Doradcy Regionalni

 • Monitoruje zgodność działań hodowców zrzeszonych w Klubie z Regulaminem Hodowlanym Klubu zatwierdzonym przez ZKwP i z Kodeksem Etycznym Klubu;
 • Weryfikuje i archiwizuje wszelkie nadesłane przez członków Klubu dane dot. pogłowia rasy RR w Klubie (kserokopie / skany rodowodów, kserokopie / skany badań psów hodowlanych, statystyki miotów klubowych itd.);
 • Współpracuje z Administratorem strony internetowej Klubu www.rrclub.pl przy aktualizacji znajdujących się tam wykazów hodowlanych (tabele dot. reproduktorów, hodowli i miotów rekomendowanych przez Klub): najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania danych hodowlanych od członka Klubu, Wiceprzew. ds. hodowlanych ma obowiązek przesłać w formie elektronicznej zweryfikowane i odpowiednio zredagowane dane Administratorowi strony. Wiceprzew. ds. hodowlanych ponosi odpowiedzialność za zgodność danych przekazanych Administratorowi strony ze stanem faktycznym;
 • Prowadzi (samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami) elektroniczną Bazę Danych Hodowlanych dot. hodowli, reproduktorów i miotów klubowych oraz udostępnia te dane członkom Zarządu i Klubu (oraz w razie potrzeby zagranicznym Klubom RR) wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu;
 • Współpracuje przy organizacji wystawy klubowej;
 • Koordynuje pracę Doradców Regionalnych Klubu;
 • Sprawdza i odpowiada na korespondencję przychodzącą na konto e-mailowe hodowla@rrclub.pl. Dodatkowo zleca i koordynuje, kto z Doradców Klubu odpowiada na konkretne pytania nadsyłane na adres e-mailowy hodowla@rrclub.pl;
 • Uczestniczy w pracach nad przygotowaniem projektu Regulaminu Bonitacyjnego;
 • Samodzielnie lub we współpracy z innymi osobami organizuje egzaminy bonitacyjne Klubu (po zatwierdzeniu regulaminu bonitacji przez Walne Zgromadzenie Członków i ZG ZKwP);
 • Jest współodpowiedzialna za redagowanie biuletynu klubowego oraz opracowuje jego stronę techniczną;
 • Po zakończeniu kadencji przekazuje całą dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej oraz aktualną wersję Bazy Danych Hodowlanych nowo wybranemu Wiceprzewodn. ds. hodowlanych.

Wiceprzewodnicząca (y) ds. organizacyjnych   

Resort: Administracja i prowadzenie Biura Klubu

 • Dba o przestrzeganie Regulaminów i Statutu ZKwP oraz Regulaminów Klubu w bieżącej działalności Klubu, jak również podczas obrad Walnych Zgromadzeń Członków i zebrań Zarządu Klubu;
 • Utrzymuje kontakt z biurem Zarządu Głównego ZKwP w Warszawie w celach związanych z działalnością Klubu;
 • Prowadzi Biuro Klubu, a w szczególności:
  a) przygotowuje zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;
  b) rozsyła pocztą zwykłą zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do wszystkich członków Klubu i do ZG ZKwP;
  c) przygotowuje dokumentację na Walne Zgromadzenia Członków Klubu (listy obecności, mandaty wyborcze, porządek obrad, i in.);
  d) przyjmuje pisemne wnioski od członków Klubu, które mają być poddane pod dyskusję na Walnym Zgromadzeniu;
  e) przygotowuje – we współpracy z Sekretarzem Klubu – dokumentację z każdego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz z każdego zebrania Zarządu Klubu.
  f) przekazuje protokoły, załączniki i uchwały z Walnych Zgromadzeń Klubu oraz uchwały Zarządu Klubu do wiadomości i/lub zatwierdzenia, do Zarządu Głównego ZKwP w Warszawie;
  g) przyjmuje deklaracje zgłoszeniowe kandydatów do Klubu;
  h) przekazuje Zarządowi pod głosowanie wnioski o przyjęcie kandydatów do Klubu;
  i) wysyła pocztą zwykłą potwierdzenia nowo przyjętym członkom Klubu.
 • Przygotowuje – we współpracy z Sekretarzem Klubu – teksty uchwał Zarządu Klubu;
 • Ma prawo dysponowania kontem Klubu wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu;
 • Archiwizuje w formie papierowej pełną dokumentację z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, protokoły z zebrań Zarządu Klubu, uchwały Zarządu Klubu, deklaracje członkowskie oraz korespondencję wysłaną i otrzymaną z i do biura Klubu;
 • Zapewnia bieżącą kontrolę przynależności członków do ZKwP osób uznanych za członków Klubu (wysyła pisma do oddz. ZKwP z zapytaniem o członkostwo);
 • Ma prawo dysponowania skrzynką e-mailową Klubu o nazwie biuro@rrclub.pl do celów związanych z prowadzeniem biura Klubu;
 • Odpowiednio do potrzeb angażuje się w inne prace Zarządu i Klubu;
 • Po zakończeniu kadencji przekazuje wszystkie dokumenty i korespondencję Biura Klubu nowemu Wieprzew. ds. organizacyjnych.

Resort: Kontakt z opinią publiczną i Public Relation

 • Dba o dobry wizerunek Klubu na zewnątrz;
 • Współpracuje z Administratorem Forum Klubu;
 • Współpracuje przy organizacji imprez klubowych;
 • Z ramienia Zarządu współpracuje z Redaktorem Naczelnym Biuletynu;
 • We współpracy z Wiceprzew. ds. hodowlanych sprawdza sposób sprzedaży szczeniąt z miotów rekomendowanych przez Klub (portale ogłoszeniowe, aukcje, strony internetowe hodowli);
 • Wraz ze Przewodniczącą i Skarbnikiem nawiązuje kontakty i ustala warunki ze sponsorami;
 • Utrzymuje kontakt z klubowiczami, przyjmuje skargi i wnioski, odpowiada na e-maile, po uzgodnieniu z Zarządem Klubu;
 • Pomaga w pozyskiwaniu nowych członków Klubu oraz pracuje na rzecz aktywizacji członków;
 • Odpowiednio do potrzeb angażuje się w inne prace organizacyjne Zarządu i Klubu. 

Sekretarz 
 
Resort: Sekretariat i baza danych członków Klubu

 • Protokołuje podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;
 • Protokołuje podczas zebrań Zarządu;
 • Sporządza protokoły z obrad i przesyła je pocztą zwykłą do Wiceprzew. ds organizacyjnych oraz pocztą elektroniczną do wiadomości Zarządu;
 • Prowadzi i na bieżąco aktualizuje bazę danych członków Klubu w formie elektronicznej i udostępnia te dane członkom Zarządu i Klubu wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu;
 • Archiwizuje w formie elektronicznej wszystkie dokumenty Klubu opracowane przez Zarząd (protokoły, uchwały, komunikaty, projekty budżetu, sprawozdania finansowe, dokumenty przygotowane na Walne Zgromadzenie);
 • Na polecenie Zarządu sporządza pisma informacyjne do członków Klubu;
 • Rozsyła informacje Zarządu i Klubu do wszystkich członków pocztą elektroniczną (poza zawiadomieniami o Walnych Zgromadzeniach Klubu);
 • Jest współodpowiedzialny za przygotowanie niezbędnych dokumentów na Walne Zgromadzenie;
 • Przygotowuje – we współpracy z Wiceprzew. ds. organizacyjnych – teksty uchwał Zarządu Klubu;
 • Jest odpowiedzialny za korektę korespondencji oraz materiałów umieszczanych na stronie internetowej Klubu;
 • Koordynuje skrzynkę klubowa nadsyłaną na adres e-mailowy biuro@rrclub.pl
 • Aktualizuje dane członków Klubu (teleadresowe, związane z posiadanymi psami itp.);
 • Odpowiednio do potrzeb angażuje się w inne prace Zarządu i Klubu;
 • Po zakończeniu kadencji przekazuje nowemu Sekretarzowi bazę danych członków Klubu oraz wszelką dokumentację Klubu zgromadzoną w czasie trwania kadencji.

Skarbnik 

Resort: Finanse

 • Ma prawo dysponowania kontem Klubu wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu;
 • Po każdym Walnym Zgromadzeniu Członków (zorganizowanym do końca pierwszego kwartału) wysyła członkom Klubu zawiadomienia o aktualnej wysokości składki;
 • Pisemnie (pocztą elektroniczną i/lub tradycyjną) upomina poszczególnych członków Klubu o zaległych płatnościach składek – minimum dwukrotnie: po zakończeniu drugiego i trzeciego kwartału;
 • Współpracuje z Przewodniczącą Klubu oraz z księgową oddziału w zakresie kontroli stanu konta klubowego;
 • Przedkłada Zarządowi wnioski o wykreślenie tych członków Klubu, którzy, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia nie dopełnili swoich finansowych zobowiązań względem Klubu;
 • Przedstawia sprawozdanie z działalności gospodarczej Klubu Walnemu Zgromadzeniu Członków;
 • Udostępnia dokumenty rachunkowe i ewidencję do wglądu lub / i / do wykonania kontroli Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącemu Zarządu Klubu;
 • Aktualizuje bazę danych członków Klubu w zakresie opłat członkowskich;
 • Rozlicza materiały biurowe zakupione przez członków Zarządu do prowadzenia spraw Klubu;
 • Wraz z Przewodniczącą Klubu nawiązuje kontakty ze sponsorami;
 • Ma prawo dysponowania skrzynką e-mailową Klubu o nazwie: skarbnik@rrclub.pl do celów związanych z prowadzeniem spraw finansowych Klubu;
 • Odpowiednio do potrzeb angażuje się w inne prace Zarządu i Klubu;
 • Po zakończeniu kadencji przekazuje dokumentację rachunkową nowemu Skarbnikowi;
 • W zastępstwie administratora aktualizuje stronę internetową w niezbędnym zakresie (ogłoszenia, komunikaty, rekomendacje miotów i in.).

 

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl