Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 22/2009

Uchwała nr ZZ 22/2009
Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 14.11.2009 r.

o zmianach w Szczegółowym Podziale Obowiązków

§ 1
Przyjmuje się zmiany w Szczegółowym Zakresie Obowiązków poszczególnych członków Zarządu Klubu zgodnie z poniższym zapisem:

Dopisuje się dotychczasowe obowiązki Wiceprzewodniczącej ds. Organizacyjnych do dotychczasowych obowiązków:

- Członka Zarządu Klubu – Izabeli Gołąb (tymczasowo pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącej ds. Organizacyjnych)

Resort: Administracja i prowadzenie Biura Klubu

• Dba o przestrzeganie Regulaminów i Statutu ZKwP oraz Regulaminów Klubu w bieżącej działalności Klubu, jak również podczas obrad Walnych Zgromadzeń Członków i zebrań Zarządu Klubu;
• Utrzymuje kontakt z biurem Zarządu Głównego ZKwP w Warszawie w celach związanych z działalnością Klubu;
• Prowadzi Biuro Klubu, a w szczególności:
a) przygotowuje zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu;
b) rozsyła pocztą zwykłą zawiadomienia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu do wszystkich członków Klubu i do ZG ZKwP;
c) przygotowuje dokumentację na Walne Zgromadzenia Członków Klubu (listy obecności, mandaty wyborcze, porządek obrad, i in.);
d) przyjmuje pisemne wnioski od członków Klubu, które mają być poddane pod dyskusję na Walnym Zgromadzeniu;
e) przygotowuje – we współpracy z Sekretarzem Klubu – dokumentację z każdego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu oraz z każdego zebrania Zarządu Klubu.
f) przekazuje protokoły, załączniki i uchwały z Walnych Zgromadzeń Klubu oraz uchwały Zarządu Klubu do wiadomości i/lub zatwierdzenia, do Zarządu Głównego ZKwP w Warszawie;
g) przyjmuje deklaracje zgłoszeniowe kandydatów do Klubu;
h) przekazuje Zarządowi pod głosowanie wnioski o przyjęcie kandydatów do Klubu;
i) wysyła pocztą zwykłą potwierdzenia nowo przyjętym członkom Klubu.
• Przygotowuje – we współpracy z Sekretarzem Klubu – teksty uchwał Zarządu Klubu;
• Ma prawo dysponowania kontem Klubu wyłącznie do celów związanych z działalnością Klubu;
• Archiwizuje w formie papierowej pełną dokumentację z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, protokoły z zebrań Zarządu Klubu, uchwały Zarządu Klubu, deklaracje członkowskie oraz korespondencję wysłaną i otrzymaną z i do biura Klubu;
• Zapewnia bieżącą kontrolę przynależności członków do ZKwP osób uznanych za członków Klubu (wysyła pisma do oddz. ZKwP z zapytaniem o członkostwo);
• Ma prawo dysponowania skrzynką e-mailową Klubu o nazwie biuro@rrclub.pl do celów związanych z prowadzeniem biura Klubu;
• Odpowiednio do potrzeb angażuje się w inne prace Zarządu i Klubu;
• Po zakończeniu kadencji przekazuje wszystkie dokumenty i korespondencję Biura Klubu nowemu Wieprzew. ds. organizacyjnych.


- Skarbnika Klubu – Hanny Nycz

• W zastępstwie administratora aktualizuje stronę internetową w niezbędnym zakresie (ogłoszenia, komunikaty, rekomendacje miotów i in.);

- Członka Zarządu Klubu – Magdaleny Buczyńskiej

• Z ramienia Zarządu współpracuje z jury konkursu "F'oto-rodezjan";

§ 2
Uchwała obowiązuje do pierwszego posiedzenia Zarządu po wyborach uzupełniających.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 22/2009 przyjęto w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosów: 6
Przeciwko przyjęciu Uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 0

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl