Startuj z nami | | Newsletter | Forum | Mapa strony | Kontakt   
strona g³ówna wy¶lij e-mail znajd¼ na stronieStrona główna > NASZ KLUB > Uchwały Zarządu Klubu

Uchwała nr ZZ 11/2009

Uchwała nr ZZ 11/2009
Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback
z dnia 10.06.2009 r.

dot. zasad formalnego głosowania w Zarządzie Klubu przy użyciu poczty elektronicznej lub na forum Zarządu Klubu i podejmowania na ich podstawie Uchwał Zarządu Klubu.

§ 1
1. Członek Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback ma prawo zgłosić wniosek dotyczący Klubu lub Zarządu Klubu drogą poczty elektronicznej (w formie e-maila przesłanego do wszystkich osób z Zarządu Klubu) lub na forum Zarządu Klubu, i poddać go pod formalne głosowanie.
2. Głosowanie nad wnioskiem musi zakończyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku (przy obliczaniu końcowego terminu głosowania decydujące są data i czas złożenia wniosku).
3. Nieoddanie głosu w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia wniosku uważa się automatycznie za wstrzymanie się od głosu.
4. Najpóźniej po upływie 14 dni od złożenia wniosku oddane głosy zostają podliczone i na ich podstawie podjęta zostaje Uchwała Zarządu, pod warunkiem, że za przyjęciem wniosku głosowało co najmniej czterech członków Zarządu; Uchwale nadany zostaje kolejny numer i data zakończenia głosowania.
5. W razie planowanej nieobecności dłuższej niż 13 dni, każdy członek Zarządu jest zobowiązany powiadomić pozostałych członków o tym fakcie: e-mailem wysłanym do wszystkich członków Zarządu lub na forum Zarządu.
6. Głosowanie nad wnioskami przeprowadzone pomimo zgłoszonej wcześniej planowanej nieobecności któregoś z członków Zarządu (dłuższej niż 13 dni) uważa się za nieważne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy planowana nieobecność członka Zarządu wynosi więcej niż 30 dni, ponieważ uniemożliwiłoby to Zarządowi normalną pracę.
7. Lista adresów e-mailowych, z których mogą wysyłać i odpierać wiadomości członkowie Zarządu oraz lista nick-ów, które posiadają członkowie Zarządu na forum Zarządu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
8. W przypadku zmiany adresu e-mailowego lub nick-u na forum każdy członek Zarządu ma obowiązek najpóźniej w terminie 7 dni poinformować pozostałych członków Zarządu o zmianie i udostępnić nowe dane.

§ 2
Przestaje obowiązywać Uchwała Zarządu Klubu Rasy Rhodesian Ridgeback nr ZZ 01/2007 z dn. 16.01.2007 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę nr ZZ 11/2009 przyjęto w następujący sposób:

Za przyjęciem Uchwały głosów: 5
Przeciwko przyjęciu Uchwały głosów: 0
Głosów wstrzymujących się: 0.

Ze względu na tajność danych osobowych załącznik, o którym mowa w § 1, pkt 7 do niniejszej uchwały, nie zostanie opublikowany.

 << wstecz
© Copyright 2004-2010 RRclub.pl - Wszelkie prawa zastrze¿one stat4u powered by cms.to.pl